A través d’abundosa documentació inèdita, l’autor examina les diverses aportacions dels caputxins catalans a la pastoral i a la cultura catalana, especialment en el camp de les biblioteques, de l’espiritualitat, de la predicació i dels estudis filosòfics i teològics, en un extens període que va des de l’establiment dels framenors caputxins a Catalunya (1578) fins a l’inici de la Guerra Civil (1936). Aquest volum esdevé una significativa aportació a la història de la cultura i, particularment, a la història del pensament cristià i de la teologia en l’àmbit dels Països Catalans. A semblança dels sis volums anteriors, aquest conté un apèndix gràfic i uns índexs de noms que converteixen l’obra en un autèntic pou de dades per al coneixement d’aspectes poc coneguts de la història de la cultura catalana.