Per a l’home bíblic el Cosmos és també història, comporta una història sagrada lligada a la història de l’obra humana oberta al Transcendent. Els cels, els mars i la Terra, amb el seu món mineral, vegetal i animal, queden integrats en aquesta història. Sense perdre res de la seva autonomia, l’home bíblic descobreix aquests elements com a realitat simbòlica, els assumeix com a comunicació mitjançant l’associació de realitats i esdeveniments: l’ametller florit de Jeremies (Jr 1,11-12) és una referència a la paraula del profeta vivificada per Déu. És des d’aquesta perspectiva que es pot entendre l’obra de M. Ylla-Català sobre Les plantes en la Bíblia, amb un subtítol que expressa  el sentit i la intenció de l’estudi: A la recerca de símbols. La lectura de les suggestives pàgines d’aquesta obra permet entrar suaument i silenciosament en el fascinant jardí de la simbologia bíblica. L’autor ens hi condueix amb la competència d’especialista i enamorat del món de la biologia, amb el rigor d’un estudiós, amb la sensibilitat d’un poeta i amb el respecte d’un creient.